ระบบการบริหารจัดการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)
   
   
 
             
             
             
         
             
        กรอก Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ